Ασφάλεια DEA Flavor

Ενημέρωση και απόλυτη διαφάνεια προς τους πελάτες μας

Με σκοπό την ενημέρωση και την απόλυτη διαφάνεια προς τους πελάτες της, η DEA Flavor αποφάσισε να αφιερώσει αυτή την ενότητα σε έγγραφα σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων της.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Πιστοποίηση DEA Flavor S.r.l.
Δήλωση συμμόρφωσης

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Οδηγίες Χρήσης

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
SDS DEA Flavor S.r.l. – Τελευταία ενημέρωση 18/09/2013

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Ανάλυση βαρέων μετάλλων

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Γραμμή εμφιάλωσης 1
Γραμμή εμφιάλωσης 2

Όλες οι αναλύσεις που διενεργούνται στα προϊόντα DEA Flavor είναι πιστοποιημένες από διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με το πρωτόκολλο UNI CEI EN ISO / IEC 17025, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας.
Η ανάλυση συμφωνεί με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 31/2001, διατάξεις για την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κανένα υγρό για το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν πρέπει να καταναλωθεί.
Οι τιμές που παρουσιάζονται στην έκθεση δοκιμής επιβεβαιώνουν την υψηλή ποιότητα και την καθαρότητα των υγρών DEA Flavor για το ηλεκτρονικό τσιγάρο και οι τιμές είναι χαμηλότερες από τις κατώτερες που χρησιμοποιούνται ως αναφορά στην ανάλυση.

Ο σκοπός των μικροβιολογικών αναλύσεων είναι να προσδιοριστεί η παρουσία μικροοργανισμών (από καλούπια ή ζύμες) που θα μπορούσαν να βρίσκονται σε υγρά για ηλεκτρονικό τσιγάρο, ένα αποτέλεσμα περιβαλλοντικής μόλυνσης κατά την διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποιούνται και στις δύο γραμμές παραγωγής μας δείχνουν ότι στο εσωτερικό των προϊόντων μας, τέτοιοι μικροοργανισμοί είναι απόντες.